សាន់​ សិត្យា

សាន់​ សិត្យា

San Satya

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី National Institute of Education-NIE

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop