ទី ឆាយហាក់

ទី ឆាយហាក់

Ty Chhayhak

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap