ទី ឆាយហាក់

ទី ឆាយហាក់

Ty Chhayhak

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. Website Design With CSS