ឈាង កិត្តិគុណ

ឈាង កិត្តិគុណ

Chheang Ketekun

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning