ច្រាញ់​សម្រោះ

ច្រាញ់​សម្រោះ

Chranh Samrors

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming