រិទ្ឋី ពីទូ

រិទ្ឋី ពីទូ

Rithy Pitou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation