នី សុខនាង

នី សុខនាង

Ny Sokneang

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation