នី សុខនាង

នី សុខនាង

Ny Sokneang

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី National Technical Training Institute- NTTI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation