គីម ហេង

គីម ហេង

Kim Heng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Joomla Webmaster
  3. Website Design With CSS