អ៊ា ម៉ូវឡុង

អ៊ា ម៉ូវឡុង

Ea Mov Long

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML
  3. Joomla Webmaster
  4. Computer Foundation
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap