ជឿម សាវី

ជឿម សាវី

Choeun Savy

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning