អ៊ុំ សំបុត្រ

អ៊ុំ សំបុត្រ

UM Samboth

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation