ឡេង វីរៈ

ឡេង វីរៈ

Leng Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation