តយ សុផាន់

តយ សុផាន់

Toy Sophan

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap