ពៅ ស៊ីប៉ូ

ពៅ ស៊ីប៉ូ

Pov Sipo

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap