ហួត អង្គារិទ្ឋ

ហួត អង្គារិទ្ឋ

Hout Angkearith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop