យ៉េង វីរៈសុមេធិ

យ៉េង វីរៈសុមេធិ

Yeng Virak Somethi

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop