សេង រ័ដ្ឋធា

សេង រ័ដ្ឋធា

Seng Rathea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network