ឌីបូ បញ្ញា

ឌីបូ បញ្ញា

Dybo Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. Computer Foundation
  4. Computer Network