ប៊ុន ហេង

ប៊ុន ហេង

Bun Heng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Administrator)
  2. VB.NET Database
  3. C# Database Programming