ញឹម ប៊ុនធឿន

ញឹម ប៊ុនធឿន

Nhim Bunthoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា-CUS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Illustrator
  3. Adobe Photoshop
  4. VB.NET Beginning
  5. VB.NET Database
  6. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap