រ៉េត គឹមឆយ

រ៉េត គឹមឆយ

Reth Kimchhoy

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning