តាំង ហៀងឡេង

តាំង ហៀងឡេង

Taing Heang Leng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. SQL Server 2008 (Administrator)
  3. VB.NET Beginning
  4. VB.NET Database
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap