សុះ ស្មាកឯល

សុះ ស្មាកឯល

សុះ ស្មាកឯល

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. VB.NET Beginning