សុះ ស្មាកឯល

សុះ ស្មាកឯល

សុះ ស្មាកឯល

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. VB.NET Beginning