សៀន  ប៊ុនធឿន

សៀន ប៊ុនធឿន

Sien Bunthoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS