ជា ជីវ័ន្ត

ជា ជីវ័ន្ត

Chea Chivorn

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. PHP & My SQL
  4. VB.NET Beginning
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន