ឈិត សុខាវុធ

ឈិត សុខាវុធ

Chhit Sokhavot

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap