នាង វណ្ណឌី

នាង វណ្ណឌី

\

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap