សោម បូនី

សោម បូនី

Som Bony

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Ministry Of Planning

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation