ប៉ាវ មុនីផល្លា

ប៉ាវ មុនីផល្លា

ប៉ាវ មុនីផល្លា

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash