បឿន វិចិត្រ

បឿន វិចិត្រ

Beoun Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database