យូ សុធារ៉ា

យូ សុធារ៉ា

You Sotheara

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី National Institute of Business-NIB

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop