យូ សុធារ៉ា

យូ សុធារ៉ា

​មកពី ៖ National Institute of Business-NIB

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ