ង៉ែត រដ្ឋា

ង៉ែត រដ្ឋា

Nget Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា-CUS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL