ស្រូយ វង

ស្រូយ វង

Sroy Vong

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. VB.NET Database
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap