កេត សក្តា

កេត សក្តា

Ket Sakda

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. VB.NET Beginning
  3. Website Design With CSS