ហេង តារារិទ្ឋ

ហេង តារារិទ្ឋ

Heng Dararith

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network