ក្រេត វីរិទ្ឋ

ក្រេត វីរិទ្ឋ

Kret Virith

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network