ម៉ុក រតនៈ

ម៉ុក រតនៈ

Mok Rothanak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network