ជា ប៊ុនថន

ជា ប៊ុនថន

Chea Bunthorn

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap