ឡាក់ ប៊ុនខួច

ឡាក់ ប៊ុនខួច

Lak bunkhuoch

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming
  6. Website Design With CSS