ផាន់ សេដ្ឋបុត្ត

ផាន់ សេដ្ឋបុត្ត

​មកពី ៖ Royal University of Fine Arts

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ