ហួ វឌ្ឍនា

ហួ វឌ្ឍនា

Hour Vathana

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database