សាយ ហេងម៉េង

សាយ ហេងម៉េង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. SQL Server 2008 (Administrator)
  3. VB.NET Beginning
  4. VB.NET Database

ស្នាដៃ