ម៉ុក វណ្ណៈ

ម៉ុក វណ្ណៈ

Mok Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe InDesign
  2. Adobe Photoshop