តាន់​ សុផល

តាន់​ សុផល

Thann Sophal

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter