ស៊ុន ភារ៉ា

ស៊ុន ភារ៉ា

Sun Pheara

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network