ម៉ម សុផាត

ម៉ម សុផាត

Morm Sophat

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី DC-Cam Organization

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL