ហេង សុភក្រ័មុន្នី

ហេង សុភក្រ័មុន្នី

Heng Sopheakmony

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop