អ៊ុង កុលសម្បត្តិ

អ៊ុង កុលសម្បត្តិ

Ong Kolsambath

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL