ឈាន សុខលាភ

ឈាន សុខលាភ

Chhean Sok Leap

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Network