ព្រំ សិលា

ព្រំ សិលា

Prom Seila

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop
  3. Computer Foundation
  4. Computer Network
  5. Window Server
  6. Website Design With CSS