ហៀង គឹមសន

ហៀង គឹមសន

Heang Kimsorn

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Capacity Development in Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap