ហៀង គឹមសន

ហៀង គឹមសន

Heang Kimsorn

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Capacity Development in Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS